ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"АБАЙ КӨПСАЛАЛЫ

КОЛЛЕДЖІ" КМҚК

A- A A+
 

КГКП «Aбайский многопрофильный колледж» управления образования Карагандинской области

КГКП "АБАЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Абай көпсалалы колледжі» КМҚК бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия туралы ереже

  1. Жалпы ережелер

1.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға байланысты мәселелерді алдын ала қарау, олар бойынша колледж басшылығы үшін ұсынымдық сипаттағы ұсыныстар дайындау, сондай-ақ колледжде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар дайындау, сонымен қатар келесілерді қамтамасыз ету мақсатында құрылады:

- тиісті қоғамдық бақылау, демократиялық қағидаттарды орнықтыру, колледж қызметінде ашықтық, білім алушылар, педагогикалық ұжым, әкімшілік және колледж қызметкерлері арасында сындарлы қарым-қатынасты орнату және нығайту;

- тұрақты құқықтық, әлеуметтік-экономикалық және моральдық-адамгершілік негіздерін құру білім алушылар, колледж қызметкерлері қатарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу;

- адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі мемлекеттің конституциялық міндетін іске асыру;

- сыбайлас жемқорлық мемлекеттік қауіпсіздікке, демократия мен адам құқықтарына, теңдік пен әлеуметтік әділеттілікке, құқық пен заң негізінде білім беру мекемелерінің толыққанды жұмыс істеуіне елеулі қатер төндіретінін түсіну;

- қолданыстағы заңнаманы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы халықаралық құқық нормаларын ескере отырып, колледждің ішкі құқықтық актілерін (сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және алдын алу мақсатында) жетілдіру;

- оқушылармен тұрақты моральдық-адамгершілік, әлеуметтік-экономикалық және этикалық қасиеттерді қалыптастыруға және сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың құқықтық негіздерін қолдауға бағытталған оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

1.2. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Білім туралы» Заңдарын, Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерін осы Ережені басшылыққа алады.

1.3. Комиссия алқалық-кеңесші орган болып табылады және өз қызметін колледж директорының тікелей басшылығымен жүзеге асырады.

1.4. Осы Ереже мен комиссия құрамын колледж директоры бекітеді. Комиссия құрамына қызметкерлер, әкімшілік, оқушылардың ата-аналары, оқушылар кіреді.

  1. Қолдану аясы

2.1. Осы Ереже колледждің ішкі құжаты болып табылады және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және колледждегі мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі комиссияның қызметін айқындайды.

2.2. Осы Ереже колледждің барлық құрылымдық бөлімшелерінің жұмысында пайдалану үшін міндетті болып табылады.

  1. Комиссия қызметінің негізгі бағыттары

3.1. Комиссия қызметінің негізгі бағыттары:

- колледждегі сыбайлас жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау;

- колледжде сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу және сыбайлас жемқорлық үшін топырақты жою мақсатында колледждің жұмыс істеуінің құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;

- қызметкерлердің, сондай-ақ оқушылардың қызметтік мінез-құлқының жалпы қағидаттарын практикада қолдануға байланысты мәселелер бойынша колледждің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат субъектілеріне консультациялық көмек көрсету;

- комиссияға келіп түсетін арыздар мен өтініштерді, колледждің лауазымды тұлғалары мен басқа да қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық қызметке қатысуы туралы өзге де мәліметтерді қабылдау және тексеру;

- колледж басшылығына сыбайлас жемқорлық фактілері туралы ақпарат жинау, талдау және дайындау және оларды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- колледжде оның бөлімшелерінде сапалы тәрбие және білім беру процестерін қоюға ықпал ететін таза моральдық ахуал құру.

3.2. Комиссия өз құзыреті шегінде құқылы:

3.2.1. сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктердің жай-күйіне мониторинг және талдау жүргізу;

3.2.2. өз отырыстарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы орындау мәселелері бойынша ақпаратты тыңдау;

3.2.3. құқық қорғау және басқа да мемлекеттік органдарға тексерулер жүргізу және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактілері бойынша заңнамада көзделген басқа да шараларды қабылдау үшін материалдар жіберу.

  1. Комиссияның құзыреті

4.1. Қызмет бағыттарына сәйкес комиссия:

- комиссияға келіп түскен өтініштерді, хабарламаларды және өзге де құжаттарды алдын ала қарауды жүзеге асырады;

- колледждің лауазымды тұлғаларынан қаралатын мәселелер бойынша ақпаратты, түсіндірулерді сұратады және қажет болған жағдайда оларды өз отырыстарына шақырады;

- оның құзыретіне кіретін қаралған мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды және колледж басшылығына және құрылымдық бөлімшелердің басшыларына ұсыныстармен шығады;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша колледж директоры қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылайды;

- комиссия қызметін ұйымдастыру мәселелерін шешеді;

- комиссия қарайтын мәселелер бойынша жұмыс топтарын құрады;

- Қазақстан Республикасында құрылған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл органдарымен өзара іс-қимыл жасайды;

- комиссиядағы жұмысқа мамандарды, сарапшыларды, баспасөз, қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар өкілдерін, басқа да ұйымдар мен жеке тұлғаларды тартады;

- комиссия қызметінің бағыттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

  1. Комиссия жұмысының тәртібі

5.1 Комиссияның жұмысын оның төрағасы басқарады.

5.2 Комиссия отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

5.3 Комиссия төрағасының не оның орынбасарының шешімі бойынша Комиссияның кезектен тыс отырыстары өткізілуі мүмкін.

5.4 Комиссия отырыстарында күн тәртібін және мәселелерді қарау тәртібін Комиссия төрағасы бекітеді.

5.5 Комиссия отырыстарын комиссия төрағасы, ал ол болмаған кезде - комиссия орынбасары немесе хатшысы жүргізеді.

5.6 Комиссияның отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде 2/3-і қатысса, заңды деп есептеледі.

5.7 Комиссияның шешімдері оның отырысында қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады және оны Комиссия төрағасы бекіткеннен кейін күшіне енеді. Комиссия мүшелері шешімдер қабылдау кезінде тең құқықтарға ие болады.

5.8 Комиссияның кезектен тыс отырысын өткізу үшін колледж директоры құқық қорғау, сот немесе өзге де мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды тұлғалардан немесе азаматтардан алған, колледж қызметкері тарапынан сыбайлас жемқорлық фактісі туралы ақпарат негіз болып табылады.

5.9 Алынған ақпаратты комиссия, егер ол жазбаша түрде ұсынылса және мынадай мәліметтерді қамтыса қарайды:

- қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты және оның лауазымы;

- сыбайлас жемқорлық фактісінің сипаттамасы;

- ақпарат көзі туралы деректер.